Cách viết email ứng tuyển

Trừ trường hợp ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp qua hệ thống của các trang tuyển dụng việc làm, ứng viên phải gửi CV qua email cho nhà tuyển dụng một cách thật chuyên nghiệp để tiếp tục các giai đoạn sau đó của quá trình tuyển dụng.