Bonus và thông tin về các loại Bonus

Bạn sắp bước vào thị trường lao động hay một nhân viên chính thức, bạn đã hiểu rõ các khái niệm về lương, thưởng? Bonus là gì? Bạn có thể nhận được những khoản bonus nào?